ZŠ s MŠ pri zdravotníckom zariadení, Košice

ZŠ s MŠ pri zdravotníckom zariadení, Košice

Trieda SNP 1
04011 Košice
IČO: 35557389

Informácie o inštitúcii ZŠ s MŠ pri zdravotníckom zariadení, Košice

 

Profil školy

 

Základná škola s materskou školou pri zdravotníckom zariadení v Košiciach  v roku 2004 oslávila 80 rokov svojej existencie. V súčasnosti toto zariadenie integruje základnú školu, materskú školu a školský klub detí.

Predmetom činnosti školy je výchova a vzdelávanie detí predškolského, školského veku a študentov stredných škôl, ktoré sú choré a zdravotne oslabené (dlhodobé a krátkodobé choroby, akútne štádia chorôb, operačné zákroky, úrazy, pri nástupe na plánované vyšetrenia a pozorovania), kde je nutná hospitalizácia na detskom oddelení. Práca s deťmi prebieha priamo na jednotlivých oddeleniach (detská chirurgia, detská neurológia, detská onkológia, klinika detí a dorastu I.,II., infekčné oddelenie, detská psychiatria), a to v jedálňach, herniach alebo individuálne pri lôžku detského pacienta. Počas pobytu v nemocnici si deti doplnia zameškané učivo a medzery v učive, ktoré vznikli v dôsledku opakovaných alebo dlhodobých absenciách v kmeňovej škole. Okrem edukačnej činnosti je zmyslom školy aj zabezpečenie psycickej pohody detí, čo vo veľkej miere prispieva k ich rýchlejšiemu uzdravovaniu.

Pri každom dieťati určuje vždy mieru zaťaženia edukačnou činnosťou ošetrujúci lekár podľa aktuálneho zdravotného stavu. Tieto doporučenia rešpektujú všetci pedagogockí zamestnanci a prispôsobujú činnosť ich zdravotnému stavu.

Pedagogickí zamestnanci popri edukačnej činnosti úzko spolupracujú aj so psychológom a ďalším zdravotníckym personálom.

 

Základná škola

 

O nás

 

Naša škola má 8 tried pre 1. - 9. ročník základnej školy a špeciálnej základnej školy. Navštevujú ich choré a zdravotne oslabené deti počas hospitalizácie v nemocnici.

Výchovno-vzdelávací proces realizujeme na oddeleniach DFN a FN LP. Prioritné sú: detské interné oddelenia, pedopsychiatrické oddelenie, neurologické oddelenie, onkologické oddelenie, dialyzačné oddelenie, kde je najvyšší počet žiakov.

Každý žiak sa stáva žiakom školy prvý deň hospitalizácie.

Edukačný proces je realizovaný podľa učebných osnov pre základné školy a špeciálne základné školy, no rozsah a dĺžka zamestnania každého žiaka – pacienta je určený po dohode s ošetrujúcim lekárom, teda rešpektuje zdravotný stav žiaka a počíta s jeho zníženou pracovnou schopnosťou.

Výchovno-vzdelávací proces je preto organizovaný podľa variantov A, B, C, D.

A – 1 vyučovacia hodina denne

B – 2 vyučovacia hodina denne

C – 3 vyučovacia hodina denne

D – 4 vyučovacia hodina denne

Pri dlhodobom pobyte v nemocnici je žiakovi po prepustení odoslaná písomná správa na jeho kmeňovú školu. V nej sa triedny učiteľ dozvie informácie a priebehu výuky a dosiahnutých výsledkoch v našej škole. Edukačný proces prebieha individuálne alebo skupinovo v triedach a podľa vážnejšieho zdravotného stavu aj pri lôžku malého pacienta. Pri práci využívame rôzne pomôcky, prípadne výukové programy na PC i internetu.

Vzhľadom k tomu v edukačnom procese poskytujeme aj citovú a sociálnu oporu. Samozrejmosťou je, že kurikulum školy je odlišné od kurikula kmeňovej školy nielen v oblasti kognitívnej, ale aj v oblasti sociálnej a emotívnej.

Práca v škole vychádza zo základov humanistickej filozofie zameranej na ľudskú tvorivosť dávajúcu žiakom – pacientom priestor na uplatnenie ich talentu a lepšieho znášania záťaže v súvislosti s chorobou, keďže našim cieľm je:

-        možnosť zapojiť sa bez problémov do vyučovania po návrate do svojej školy,

-        špeciálno-pedagogickou činnosťou prispieť k úspešnému priebehu liečby a doliečovania.

 

Materská škola

 

O nás

 

Materská škola pri zdravotníckom zariadení v Košiciach má 5 tried s poldennou prevádzkou. Poskytuje 2 – 6 ročným deťom (chorým, zdravotne oslabeným, s rôznymi druhmi postihnutí) starostlivosť vtedy, keď je potrebné ich preliečiť v nemocnici.

Edukačný proces je realizovaný na detských interných oddeleniach, na neurologickom oddelení, infekčnom oddelení, kde je najvyšší počet detí.

Cieľom edukačného procesu je rozvíjanie sebapoznania, komunikačných schopností, rozvoj grafomotorických zručností, poznatkov o prírode, o spoločnosti, nácvik a zdokonalenie manuálnych zručností. Priebeh a obsah vzdelávacieho procesu sa bezprostredne podriaďuje k zmenám zdravotného a psychického stavu dieťaťa. Zamestnanie prebieha v herni, v izbách s izoláciou alebo priamo pri lôžku. Deti sa najradšej zapájajú do výtvarných a praktických činností, hier a súťaží. Obľúbené sú tiež didaktické a námetové hry. Jednotlivé oddelenia sú krásne vyzdobené výtvarnými prácami detí.

Špeciálno-pedagogická činnosť je zameraná na uvoľnenie napätia, strachu, odvedenie pozornosti od choroby. K tomu máme k dispozícií množstvo krásnych hračiek, zaujímavých kníh a zábavných hier.

V činnosti našej netradičnej materskej škole využívame:

-        prvky pedagogiky Márie Montessoriovej

-        hravé a didaktické aktivity

-        pohybové a oddychové sktivity

-        práca s počítačom formou hier a výukových programov

-        špeciálno-pedagogickú terapeutickú činnosť (terapia hrou, arteterapia, dramatoterapia, muzikoterapia, ergotertapia).

S kým môžete prísť do kontaktu?

 

 

Mgr. Martina Gazdíková

m.rosinova@gmail.com

Kde nás nájdete?

Zobrazit